Negentienvijfenvijftig – Mohammed Chacha

Negentienvijfenvijftig – Mohammed Chacha

Ik heb mezelf bijeengeraapt,  de moederschoot vaarwel gezegd,om mij te begeven in een woestijn,waar de oogopslag van Doodsengelenbarsten sloeg in het gesteente.Ontijdige mondensloegen mij in de boeien,blindstarende monden,leugenachtige monden,publiekelijk verworpen...
Izřan Izřan

Izřan Izřan

Ik ben bezig met een vertaling (een deel van) het boekje Izřan Izřan van Mayssa Rachida. Hierbij alvast een voorproefje:Bismillah a nebda leklam a t nṣeyyar,leklam a t nessuyes am waman n wenẓar.In naam van God zullen we het woord verspreiden,we zullen het woorden...
37. Awař jar aneɣ – Een gesprek

37. Awař jar aneɣ – Een gesprek

37. Awař jar aneɣ Deg uziř ffɣeɣ ad uyureɣ,aked webrid n Nnaḍur,di řeɛwin tɛewwaneɣ,zedjɛeɣ deg uxaṛṛes,arriɣ qqimeɣ.Qqimeɣ ɣar ijj n taddartiřiɣ tnudumeɣ,ař ami uciɣ aked uyenniyetřaɣa ayi, sedjeɣ.Csiɣ tiṭṭawin inussa d ssa suḍeɣufiɣ d tazirideg wexxam i tezdeɣ.Tenna...
ad ariɣ deg weẓṛu / In steen zal ik schrijven

ad ariɣ deg weẓṛu / In steen zal ik schrijven

Dit het eerste gedicht uit de dichtbundel ‘In steen zal ik schrijven’ van Ahmad Ziani. Ik heb de volgende opname gevonden waarin de dichter het gedicht voordraagt. Het voorgedragen gedicht verschilt een beetje van de tekst. ad ariɣ deg weẓṛu ad ariɣ ad...