ad ariɣ deg weẓṛu / In steen zal ik schrijven

Dit het eerste gedicht uit de dichtbundel ‘In steen zal ik schrijven’ van Ahmad Ziani. Ik heb de volgende opname gevonden waarin de dichter het gedicht voordraagt. Het voorgedragen gedicht verschilt een beetje van de tekst.
ad ariɣ deg weẓṛu
ad ariɣ ad ariɣ deg weẓṛu war imeḥḥi
ad ariɣ awař a, deg izedjifen ad immeysi
awař d ameddukeř zeg wami djiɣ zi temi
awař am uɣeddu, di arramet inu yeɣmi
ṭṭdeɣ t id zeg yemma swiɣ t d tisessi
sřiɣ t d hellararu, yessuḍṣ ayi d aseymi
tɣenj it hneyya d xedduj zi meřmi
ɣennjent t deg wuraren, icten ak tenneɣni
ɣennjent t tyuyawin deg ibriden n řeɛrai,
a t arreɣ ilellec amecnaw taziri
am waman n tařa itazzřen deg yijdi,
ad ariɣ s ueřma ad ariɣ s ufusi
mařa texsed řa d cekk, ysi d ari kidi
a nari tarifect řalla tu a teɣri
a nari tamazight řalla tu a teɣri
 

In steen zal ik schrijven
In steen zal ik schrijven en nog eens schrijven,
een onuitwisbaar schrift.
Ik zal deze woorden schrijven en in de hoofden zullen zij beklijven.
Het woord is mijn metgezel van kindsbeen af.
Als een ader loopt het door mijn lijf, ermee vergroeid.
Ik heb het woord gedronken aan de borst van mijn moeder.
Ik heb het gehoord als wiegelied, het bracht mij als baby in slaap.
Hniya en Khedduj zongen het lang geleden.
Zij zongen het in beurtzang, de een na de ander.
Zij zongen het zo zuiver als water in zand.
Zij zongen het lichtend als het maanlicht.
Ik zal schrijven met mijn linkerhand en mijn rechterhand.
Ook jij, als je wilt, pak een pen en schrijf met me mee.
Ik zal Riffijns schrijven, want het dreigt verloren te gaan!
Ik zal Berbers schrijven, want het dreigt verloren te gaan!
 
Voetnoot van de vertaler: In steen zal ik schrijven is een opwekking om de moedertaal Tamazight (Berbers), die de Amazigh (Berber)  met de moedermelk heeft opgenomen en die hem als een ader door het lijf loopt, te gaan schrijven, ten einde de ondergang van deze taal te verhoeden. De dichter heeft, als de meeste Marokkanen in Nederland, de  Riffijnse variant van het Berbers als moedertaal. De beide laatste verzen hangen samen met de hoopvolle verwachting dat er naast de lokale varianten een Panberberse taal zal komen.
 
Uit: ad ariɣ deg weẓṛu / In steen zal ik schrijven, Ahmad Ziani, 1993
Editie en vertaling met aantekeningen: Roel Otten
Omgezet vanuit Arabisch naar Latijnse transcriptie: K. MourighDe tekst is overigens door de muziekgroep Benneɛman (klaproos) verwerkt in het volgende mooie liedje:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *