Dumpster Diven in Spanje

Dumpster Diven in Spanje  Op de markt keek een jongeman uit het dorp me zijlings aan toen ik zei dat ik zijn taal wilde onderzoeken. ‘Laat me niet lachen. Jij bent niet de eerste overheidsbeambte die langskomt.’ Zei hij onder…

Continue Reading

Negentienvijfenvijftig – Mohammed Chacha

Ik heb mezelf bijeengeraapt,  de moederschoot vaarwel gezegd,om mij te begeven in een woestijn,waar de oogopslag van Doodsengelenbarsten sloeg in het gesteente.Ontijdige mondensloegen mij in de boeien,blindstarende monden,leugenachtige monden,publiekelijk verworpen monden! Een goddelijke stem riep mij:‘Een dolende zult gij zijn,een…

Continue Reading

Izřan Izřan

Ik ben bezig met een vertaling (een deel van) het boekje Izřan Izřan van Mayssa Rachida. Hierbij alvast een voorproefje: Bismillah a nebda leklam a t nṣeyyar,leklam a t nessuyes am waman n wenẓar. In naam van God zullen we het woord verspreiden,we…

Continue Reading

37. Awař jar aneɣ – Een gesprek

37. Awař jar aneɣ Deg uziř ffɣeɣ ad uyureɣ,aked webrid n Nnaḍur,di řeɛwin tɛewwaneɣ,zedjɛeɣ deg uxaṛṛes,arriɣ qqimeɣ. Qqimeɣ ɣar ijj n taddartiřiɣ tnudumeɣ,ař ami uciɣ aked uyenniyetřaɣa ayi, sedjeɣ. Csiɣ tiṭṭawin inussa d ssa suḍeɣufiɣ d tazirideg wexxam i tezdeɣ. Tenna…

Continue Reading