Verhalen vertellen

Uit: ‘Druppels uit het verleden’ Ali Amazigh 2013
Zoals zo veel andere mensen, herinner ik me, als ik ging slapen in de kamer tussen mijn broertjes en mijn moeder, als mijn moeder de pit van de olielamp uitdeed, of de pit van de kaars, dan begon ze ons verhaaltjes te vertellen, enge verhaaltjes, zodat we stil zouden blijven en in slaap zouden vallen. Mijn oma overnachtte ook wel eens bij ons. Zij kon ook verhalen vertellen, zij vertelde ook enge verhalen. Zoals het verhaal van de amẓiw (de menseneter), of het verhaal van de vrouw die haar kind had opgegeten, of het verhaal van de vrouw die ‘s nachts naar de begraafplaats ging om daar couscous te rollen met de hand van een overledene.  Mijn grootmoeder kende heel veel verhaaltjes. Als zij ons een verhaaltje vertelde, dan vertelde ze de hele tijd door totdat ze ons allemaal hoorde snurken. Dan wist mijn grootmoeder dat we in slaap waren gevallen. Ze stopte dan met vertellen zodat ook zij kon gaan slapen. Soms hoorde ik haar zeggen: ‘Ali, ali, slaap je al of nog niet?’ Ik antwoordde dan: ‘Nee, oma, ik slaap nog niet.’ Dan ging ze weer verder met vertellen. Elke keer stopte ze even en dan riep ze me weer: ‘Ali, ali, slaap je al of nog niet?’ Elke keer vroeg ze me of ik al in slaap was gevallen.

Am neccin am waṭṭas n yewdan, tuɣa xminni i ɣa raḥeɣ ad ṭṭṣeɣ degg wexxam jar yayetma d yemma, yemma tuɣa ɣar a tessexsi taftitc n řqendiř niɣ a tṣuḍ x teftitc n tcumɛett a tt tessexsi, uca a tessenta a daneɣ dd tini ijj n tḥajitt zi tinni issaggwaden aṭṭas ḥima a nesqar, ḥima ad aneɣ yawi yiḍeṣ deɣya. Mammec tuɣa kidneɣ ttnus ḥenna ca n twařatin uřa d nettat tuɣa teqqaṛ aneɣ dd tiḥuja zi tinni issaggwaden aṭṭas. Amecnaw tḥajit n wemẓiw niɣ amacnaw tḥajit nni n tenni yeccin mmis niɣ n tenni i tuɣa itraḥen s djiřet ɣar imeḍřan tfetteř dinni seysu s ufus umettin. Ḥenna tuɣa tessen ijj n waṭṭas n tḥuja uca tuɣa xminni i daneɣ dd teqqaṛ ca n tḥajitt a teqqaṛ a teqqaṛ a daneɣ dd tɛawed tḥajitt nni ař daneɣ tesřa maṛṛa neccuxṛut, xenni i ɣa tessen ḥenna belli yewy aneɣ yiḍeṣ uca ad tesqaṛ ḥima uřa d nettat a teṭṭeṣ. Maca ca n twařatin tesřiɣ as i ḥenna ttřaɣa ayi dd: ‘A Ɛři inu, a Ɛři inu ma teṭṭṣed niɣ ɛad war teṭṭiṣed?’ A das iniɣ necc: ‘A ḥenna necc ɛad war ṭṭiṣeɣ ca.’ Uca a tsiɣi ḥenna ad ayi dd teqqaṛ tḥajitt nni. Uca tuɣa ḥenna kuř twařa a tessqaṛ, uca a dayi dd třaɣa: ‘A Ɛři inu a Ɛři inu ma teṭṭṣed niɣ ɛad? War teṭṭiṣed ca?’ Kuř twařa a dayi dd třaɣa, txezzar ayi ma yewy ayi yiḍeṣ niɣ ɛad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *